Dobra ziemskie, będące w posiadaniu Ścibor - Bogusławskich h. Ostoja w ziemi sieradzkiej i okolicy na przestrzeni wieków XV-XX.
BOGUSŁAWICEBOROWNOBRONOWICEBROŃCZYNCHUDOBACZAJKÓWCZEPÓW DOLNYDĄBROWA RUSIECKAGAJGRZYMACZEWJACKÓWJANÓWJANÓWEKJARYSZKIKAMIENICA POLSKAKASZEWKIJEKORCZEWKOSTRZEWICENIWANOWA WIEŚNIECHCICENIEDZWIADYOCHLEPAWŁÓWEKPĘCZEKPIEGONISKOPORĘBYRAKOWICESĘDZIMIROWICESMASZKÓWSOKOŁÓWSTELMACHYSTOK POLSKISTRYJE PASKOWESULISŁAWICESZADÓW PAŃSKIŚWIERCZYŃSKOTĄDÓW GÓRNYTOSINWIECHUCICEWILKOWICEWŁOCINWOJSŁAWICEWRZESZCZEWICEZALESIEZAWADKIZAWADYZAWADY (2)ŻELISŁAWCHRUSTY
Na zdjęciuOpis zdjęcia
1BOGUSŁAWICEPokaż
2BOROWNOPokaż
3BRONOWICEPokaż
4BROŃCZYNPokaż
5CHUDOBAPokaż
6CZAJKÓWPokaż
7CZEPÓW DOLNYPokaż
8DĄBROWA RUSIECKAPokaż
9GAJPokaż
10GRZYMACZEWPokaż
11JACKÓWPokaż
12JANÓWPokaż
13JANÓWEKPokaż
14JARYSZKIPokaż
15KAMIENICA POLSKAPokaż
16KASZEWPokaż
17KIJEPokaż
18KORCZEWPokaż
19KOSTRZEWICEPokaż
20NIWAPokaż
21NOWA WIEŚPokaż
22NIECHCICEPokaż
23NIEDZWIADYPokaż
24OCHLEPokaż
25PAWŁÓWEKPokaż
26PĘCZEKPokaż
27PIEGONISKOPokaż
28PORĘBYPokaż
29RAKOWICEPokaż
30SĘDZIMIROWICEPokaż
31SMASZKÓWPokaż
32SOKOŁÓWPokaż
33STELMACHYPokaż
34STOK POLSKIPokaż
35STRYJE PASKOWEPokaż
36SULISŁAWICEPokaż
37SZADÓW PAŃSKIPokaż
38ŚWIERCZYŃSKOPokaż
39TĄDÓW GÓRNYPokaż
40TOSINPokaż
41WIECHUCICEPokaż
42WILKOWICEPokaż
43WŁOCINPokaż
44WOJSŁAWICEPokaż
45WRZESZCZEWICEPokaż
46ZALESIEPokaż
47ZAWADKIPokaż
48ZAWADYPokaż
49ZAWADY (2)Pokaż
50ŻELISŁAWPokaż
51CHRUSTYPokaż
 
(w celu uzyskania dodatkowych informacji o miejscowości należy najechać kursorem i kliknąć) 

Strona wygenerowana z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C
BOGUSŁAWICE
Wieś położona jest w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna. W okresie przedrozbiorowym należała do pow. radomszczańskiego w województwie sieradzkim. Majątek na przełomie XIV i XV w. był w posiadaniu przedstawicieli Rodu rycerskiego pieczętującego się Ostoją. W późniejszych latach działy na Bogusławicach mieli także członkowie innych Rodów (Oksza, Gozdawa, Jastrzębiec). Od nazwy tej wsi Bogusławscy herbu Ostoja wzięli swe nazwisko.
Bogusławscy z Bogusławic h. Ostoja: Paweł z Bogusławic (1404)*, Janusz z Bogusławic (1404)*, Maciej z Bogusławic (1405, 1412, 1420, 1423, 1424, 1426)*, Leonard z Bogusławic (1420)*, Wojciech z Bogusławic (1412)*, Wawrzyniec z Bogusławic (1412)*, Ścibor z Bogusławic (1445)*, Stanisław z Bogusławic (1445)*, Jan Ściborek z Bogusławic, syn Ścibora (1503)*, Stanisław Piotr z Bogusławic (1503)*, Maciej z Bogusławic (1505)*, Wojciech Ścibor Bogusławski (1512, 1552, 1553, 1556)*, Jan Bogusławski (1545)*, Maciej Ściborowicz Bogusławski, syn Wojciecha Ścibora (1552, 1553, 1556)*, Andrzej Bogusławski, syn Wojciecha Ścibora (1556)*, Jan Bogusławski, syn Wojciecha Ścibora (1556)*, Jan Ścibor Bogusławski (1597, 1600, 1603)*, Piotr Ścibor Bogusławski (1600)*, Mikołaj Ścibor Bogusławski (1600, 1606)*.
* W nawiasie podano rok, pod którym dana osoba występuje w źródłach.
Źródła:
1. PAN, Biblioteka Kórnicka, Teki Dworzaczka - materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w.,
2. A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1889-1913, t.1 str. 349-350, t.10 str. 18,
3. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904-1931, t. 1 str. 278-279,
4. Matricularum Regni Poloniae Summaria t. I – V, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905 – 1919, 443. Wieluń f.2, 573. Wieluń f.2, 1808. Piotrków f.4.,
5. Księgi grodzkie wieluńskie – inskrypcje, 10, k.501-505, AGAD w Warszawie,
6. T. Stolarczyk, Szlachta wieluńska od XIV do połowy XVI wieku, WNT, Wieluń 2005, str. 201, 207, 211,
7. F. Piekosiński, Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich, str. 51, 52, 53,
8. A. Gieysztor, Fragmenty zapisek heraldycznych piotrkowskich i radomskich wojew. sieradzkiego XIV i XV w., Przegląd Historyczny - 1948, t. XXXVII, str. 383, 386, 387, 394.
BOROWNO
Wieś sąsiadująca z Bogusławicami, położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Mykanów. W okresie przedrozbiorowym należała do woj. sieradzkiego. Majątek na przełomie XIV i XV w. był własnością Borowieńskich herbu Szreniawa. Spośród przedstawicieli Rodu Ostojów działy na Borownie mieli: Maciej herbu Ostoja (1423, 1425)*, zapewne tożsamy z Maciejem z Bogusławic, Mikołaj herbu Ostoja (1425)*, Jan Bogusławski (1545)*.
* W nawiasie podano rok występowania w źródłach.
Źródła:
1. A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1889-1913, t.2 str. 46,
2. T. Stolarczyk, Szlachta wieluńska od XIV do połowy XVI wieku, WNT, Wieluń 2005, str. 207, 211,
3. F. Piekosiński, Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich, RTH, t.2: R. 1910. Lwów, str. 51, 52, 53.

BRONOWICE
Wieś położona jest w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim. Majątek należał w XVIII i XIX w. do Biedrzyckich h. Rawicz. Według napisu na płycie grobu księdza Ignacego Ostoja-Bogusławskiego w Mierzynie, Bronowice były własnością jego rodziców – Salomei z Bobowskich i Antoniego Bogusławskiego (syna Jakuba i Marianny z Chodakowskich herbu Dołęga). Żadne źródła, jednak nie potwierdzają tego faktu. Najprawdopodobniej Bogusławscy byli dzierżawcami tych dóbr w latach 1827 – 1830.
Źródła:
1. Napis na płycie grobu ks. Ignacego Bogusławskiego – cmentarz w Mierzynie,
2. E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000, str. 22, 38,
3. Akta metrykalne parafii w Brzezinach, urodzenia, nr aktu – 124, Arch. Państwowe w Łodzi.
BROŃCZYN
Wieś leży w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. 10 lutego 1820 r. Stanisław Bogusławski, syn Maksymiliana i Faustyny z Kiedrowskich, kapitan byłych wojsk polskich wstąpił w związek małżeński z Franciszką Teklą Orłowską, córką Andrzeja i Magdaleny z Kamieńskich. Franciszka Orłowska posiadała zapisaną sumę 49 558 zł. pol. na hipotece dóbr Brończyn. Bogusławscy w drugiej i trzeciej dekadzie XIX w. mieszkali w Brończynie, jako jego współwłaściciele, czerpiąc z niego zyski należne im z tytułu wspomnianego zapisu. Brończyn w drugiej połowie XVIII wieku był własnością Piotra Łubieńskiego, którego sukcesorzy sprzedali te dobra gen. Józefowi Lipskiemu z Błaszek. Po przymusowym wywłaszczeniu spadkobierców Lipskiego, na publicznej licytacji 29 maja/10 czerwca 1840 roku, Brończyn kupił Jakub Stożek vel Stożkowski. Jego syn – Tomasz Stożkowski ożenił się z Teodorą Stokowską, córką Andrzeja i Magdaleny z Kurcewskich. W 1852 roku Stożkowscy sprzedali majątek Porębińskim. W Brończynie zachował się park podworski ze stawami i XVIII wieczną kaplicą oraz dworek, w którym obecnie znajduje się szkoła.
Źródła:
1. Ks. R. Tuzin, Błaszki. Wzgórze Anny, wydanie z 2000 r.,
2. Akta notarialne: notariusz w Kaliszu, Franciszek Nowosielski, nr aktów z 1820 r. – 47, 48, Arch. Państw. w Kaliszu,
3. Akta notarialne: notariusz w Kaliszu, Franciszek Bajer, nr aktów z 1829 r. – 67, 114, Arch. Państw. w Kaliszu,
4. Akta notarialne: notariusz w Sieradzu, Antoni Pstrokoński, nr aktu z 1836 r. – 82, Arch. Państw. w Łodzi oddz. w Sieradzu.

CHUDOBA
Dawniej osada młyńska należąca do majątku Włocin [patrz: Włocin].
CZAJKÓW
Wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Blizanów. Folwark należący do dóbr ziemskich Pawłówek [patrz: Pawłówek].
CZEPÓW DOLNY
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Uniejów. Dziedzicem tego majątku w połowie XIX w. był Jan Nepomucen Adolf Bogusławski, syn Stanisława i Urszuli z Załuskowskich herbu Rola. Jego małżonką była Paulina Niemojowska, wdowa po Leonie Załuskowskim. W Czepowie Dolnym przyszły na świat dzieci Jana Nepomucena i Pauliny Bogusławskich – syn Adolf w 1849 r. i córka Aniela Zuzanna w 1846 r., która w roku 1866 wyszła za mąż za Jana Władysława Chrystowskiego herbu Starża, dziedzica rozległych dóbr Tłokinia. Paulina i Jan Nepomucen Bogusławscy, oprócz wyżej wspomnianych dzieci mieli jeszcze dwóch synów – Lucjana Leona i Kazimierza Stanisława.
Źródła:
1. Akta metrykalne parafii Św. Mikołaja w Kaliszu, śluby, 1866 r., sygn. 28, nr wpisu 1, Arch. Państw. w Poznaniu,
2. Akta metrykalne parafii Św. Mikołaja w Kaliszu, chrzty, 1857 r., nr aktu – 72, Arch. Państw. w Poznaniu,
3. E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000, str. 38.

DĄBROWA RUSIECKA
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec. Leży nieopodal drogi z Wielunia do Szczercowa. W latach 80-tych XVIII w. majątek był w rękach Stefana Walewskiego, chorążego radomszczańskiego. W połowie XIX w. właścicielem tych dóbr był Jan Nepomucen Bogusławski, syn Stanisława i Urszuli z Załuskowskich.
Źródła: 1. Akta notariusza J. Białobrzeskiego w Kaliszu z roku 1844 – akt z dnia 9/21 maja., 2. A. Połujański, Opisanie lasów Kr. Pol. i guberni zachodnich Cesarstwa Ros. pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym, Warszawa 1854 r., 3. . K. Chłapowski, S. Górzyński, Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, DiG, Warszawa 2006, str. 180.
GAJ
Dawniej osada będąca częścią majątku Sulisławice [patrz: Sulisławice].
GRZYMACZEW
Wieś jest położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. Od połowy XVI w. wieś była w rękach Borzysławskich herbu Szreniawa. Część tej wsi na przełomie XVII i XVIII w. należała do Malskich herbu Nałęcz a nastepnie do Bogusławskich i włączona była do dóbr Włocin [patrz: Włocin].

JACKÓW
Wieś sąsiadująca z Bogusławicami, położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna. W okresie przedrozbiorowym należała do woj. sieradzkiego. Majątek na przełomie XIV i XV w. był własnością przedstawicieli Rodu Ostojów. Działy na Jackowie w pierwszej połowie XV w. mieli: Maciej i Leonard h. Ostoja (1413)*, zapewne tożsami z Maciejem i Leonardem z Bogusławic, Wojciech z Jackowa h. Ostoja (1413)*, Mikołaj z Jackowa (1413)*, Jan Gzek z Jackowa h. Ostoja (1426)*, Jakusz i Jan z Jackowa h. Ostoja (1447)*. Jacków był gniazdem rodowym Jackowskich h. Ostoja.
* W nawiasie podano rok występowania w źródłach.
Źródła:
1. A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1889-1913, t. 8, str. 135,
2. A. Gieysztor, Fragmenty zapisek heraldycznych piotrkowskich i radomskich wojew. sieradzkiego XIV i XV w., Przegląd Historyczny - 1948, t. XXXVII, str. 388, 394.
JANÓW
Wieś leży w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Zelów. W 1859 r. Antoni Jan Bogusławski, były współwłaściciel majątku Korczew [patrz: Korczew], syn Antoniego Onufrego i Salomei z Bobowskich kupił od Zarzyckich i Frankowskich (właścicieli kolonialnych), na warunkach kontraktu kolonizacyjnego (wieczysta dzierżawa), trzy osady rolne we wsiach: Janów, Tosin i Janówek w obszarze blisko czterech włók ziemi uprawnej. Grunty te stanowiły część rozległego majątku ziemskiego Grabica. Po śmierci Antoniego Bogusławskiego (1861 r.), dzierżawa przeszła w ręce jego żony Ludwiki z Kilińskich Bogusławskiej. W wyniku reform agrarnych z roku 1866 osady rolne w Janowie, Tosinie i Janówku stały się własnością owdowiałej Ludwiki Bogusławskiej. Skutkiem umów rodzinnych, w roku 1874 właścicielem osad rolnych w Janowie i Tosinie został Józef Bogusławski (syn Antoniego i Ludwiki z Kilińskich) a następnie jego brat Leon. Po śmierci Leona Bogusławskiego (1910 r.) gospodarstwo przejął syn Jan Władysław zrodzony z Walerii Krąkowskiej. Do dziś w rękach rodziny pozostaje w Janowie ok. 20 hektarów ziemi uprawnej i lasu.
Źródła:
1. Akta notarialne: notariusz w Piotrkowie Tryb., Paweł Mierzejewski, nr aktów: z 1859 r. – 60 , z 1860 r. – 5, Arch. Państw. w Piotrkowie Tryb.,
2. Akta notarialne: notariusz w Piotrkowie Tryb., Józef Sierakowski, nr aktu z 1873 r. – 256, Arch. Państw. w Piotrkowie Tryb.,
3. Akta notarialne: notariusz w Szadku, Józef Sikorski, nr aktu z 1874 r. – 315, Arch. Państw. w Łodzi oddz. w Sieradzu,
4. Akta notarialne: notariusz w Szadku, Paweł Styczyński, nr aktu z 1874 r. – 422, Arch. Państw. w Łodzi oddz. w Sieradzu,
5. Akta notarialne: notariusz w Widawie, Zygmunt Kulesza, nr aktu z 1910 r. – 519, Arch. Państw. w Łodzi oddz. w Sieradzu.
JANÓWEK
Osada będąca obecnie częścią Janowa [patrz: Janów].
JARYSZKI
Dawniej folwark stanowiący część dóbr Włocin [patrz: Włocin].
KAMIENICA POLSKA
Miejscowość położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kamienica Polska. W roku 1823, tamtejszy folwark zwany Klepaczka wraz z młynem, cegielnią, foluszem, olejarnią, farbiarnią i dworem po Sadowskich (dawnych właścicielach) wydzierżawił od Ślązaka Jana Bendy Pacyfik Bogusławski, syn Maksymiliana i Faustyny z Kiedrowskich, były rewizor Skarbu Narodowego Królestwa Polskiego. W sierpniu 1823 r., w dzierżawionym dworze, zmarła matka Pacyfika Bogusławskiego, która mieszkała tam wraz z nim. Rok później Pacyfik Bogusławski wziął ślub w kościele w Koziegłowach z Józefą z Czapskich, córką Jana, burgrabiego ostrzeszowskiego. W Kamienicy Polskiej przyszedł na świat syn Bogusławskich – Konstanty Feliks, który przeżył tylko kilka miesięcy (zm. w kwietniu 1826 r.). Z różnych dokumentów wynika, że Pacyfik Bogusławski, w pewnym sensie, przewodził społeczności Kamienicy Polskiej w czasie swojego tam pobytu. Był bowiem wybierany na urząd wójta gminy i niejednokrotnie proszony przez tamtejszych mieszkańców (np. przez Gasprowiczów w 1826 r. i w 1830 r.) do pełnienia roli ojca chrzestnego ich dzieci. Bogusławscy przebywali tam jeszcze w 1832 r., kiedy Pacyfik Bogusławski sprzedawał Piotrowi Świerczyńskiemu z Częstochowy dział ziemi z lasem. Później Bogusławscy przeprowadzili się do Kalisza, gdzie Pacyfik Bogusławski pełnił funkcję kancelisty. W dworku Bogusławskich w Kamienicy Polskiej służyli: Maciej Psiuk, Karol Czech, Katarzyna Ławnik, Ewa Ryszewska i jej córka Elżbieta.
Źródła:
1. A. Kuśmierczyk, Leksykon historyczny (hasła) – Bogusławscy, [w] Gmina Kamienica Polska, UG w Kamienicy Polskiej 2006, str. 71,
2. Akta notarialne: notariusz w Kaliszu, Franciszek Bajer, nr aktu z 1829 r. – 114, Arch. Państw. w Kaliszu,
3. E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000, str. 38.
KASZEW
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. Z początkiem lat dwudziestych XIX w. dzierżawcą dóbr Kaszew był Wojciech Bogusławski, syn Maksymiliana i Faustyny z Kiedrowskich, mąż Michaliny Klary Franciszki z Przeuskich herbu Sulima.
Źródło:
1. Akta metrykalne parafii w Kokaninie, 1822 r., nr wpisu 16, Arch. Państw. w Poznaniu.
KIJE
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. Dawniej osada należąca do majątku Włocin [patrz: Włocin].

KORCZEW
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie i gminie Bełchatów. W roku 1835 Walenty Otocki herbu Dołęga, właściciel Korczewa ożenił się z Petronellą Bogusławską, córką Antoniego Onufrego i Salomei z Bobowskich. W roku 1838 przyszedł na świat pierworodny państwa Otockich – Wenanty, niedługo potem Antoni i Anna. Sześć lat potem w dniu 15 listopada 1843 r. zmarł Walenty Otocki pozostawiając owdowiałą Petronellę z Bogusławskich Otocką i troje dzieci. Dwa lata po śmierci Otockiego, w czerwcu 1845 roku, ks. Ignacy Bogusławski wszedł w posiadanie części majątku Korczew, przekazując pewną sumę swej siostrze Petroneli Otockiej i jej drugiemu mężowi Leonowi Ambrożewiczowi na wykupienie owych części z rąk Ludwika Kaczkowskiego, dziedzica Bełchatowa. Trzy lata później, rankiem 28 stycznia 1846 r. Petronella z Bogusławskich 1v. Otocka 2v. Ambrożewiczowa, dziedziczka Korczewa, zmarła i spoczęła w grobie rodzinnym Otockich na cmentarzu w Bogdanowie. Fakt ten postawił rodzinę przed koniecznością podjęcia pewnych decyzji dotyczących jej dzieci i majątku. Wolą rady familijnej ks. Ignacy Bogusławski został głównym opiekunem osieroconych: Anny, Antoniego i Wenantego Otockich, natomiast majątkiem zaopiekował się brat Antoni Jan Bogusławski, który wziął Korczew w dzierżawę a w roku 1855 odkupił od Józefa Turczynowicza za przeszło 1900 rubli części tych dóbr, które rok wcześniej Turczynowicz przejął od Otockich jako schedą po Józefie Kunegundzie Tekli Otockiej (córce Walentego Otockiego z pierwszego małżeństwa). Od tego momentu Korczew znalazł się w pełni pod nadzorem Bogusławskich. Ks. Ignacy i jego brat Antoni Bogusławscy posiadali przeszło 1/3 majątku, a pozostałe 2/3 trzymali w dzierżawie. Korczew nie był długo w rękach Bogusławskich, bowiem decyzją rady familijnej z roku 1858 bracia Antoni i ks. Ignacy Bogusławscy odstąpili posiadane części Korczewa swojemu siostrzeńcowi Wenantemu Otockiemu, który aby spłacić obu wujów zaciągnął pożyczkę w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. W Korczewie przyszły na świat wszystkie dzieci Antoniego Bogusławskiego zrodzone z małżonki Ludwiki Kilińskiej – Leon Tomasz Adam (1850), Józef Teofil (1852), Aniela Salomea (1854), Marianna Zofia (1856), Ignacy Henryk (1858) i Henryk Stanisław (1859).
Źródła:
1. E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000, str. 38, 503, 504,
2. Akta notarialne: notariusz w Piotrkowie Tryb., Paweł Dębski, nr aktu z 1845 r. – 153, Arch. Państw. w Piotrkowie Tryb.,
3. Akta notarialne: notariusz w Piotrkowie Tryb., Faustyn Kowalski, nr aktu z 1858 r. – 43, Arch. Państw. w Piotrkowie Tryb,
4. Legitymacje szlacheckie wydane przez Heroldię Królestwa Polskiego w 1843 roku w posiadaniu rodziny: Antoni Jan Bogusławski, syn Antoniego Onufrego, leg. nr 8342, Ignacy Napoleon Bogusławski, syn Antoniego Onufrego, leg. nr 8341,
5. Akta metrykalne parafii w Bogdanowie, 1850 r., nr wpisu 248, 1852 r., nr wpisu 45, 1854 r., nr wpisu 111, 1856 r., nr wpisu 54, 1858 r., nr wpisu 17, 1859 r., nr wpisu 143, Arch. Państw. w Łodzi.
KOSTRZEWICE
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. Obecnie część wsi Smaszków [patrz: Smaszków]. W latach osiemdziesiątych XVIII w. dobra Kostrzewice były w rękach kilku rodzin szlacheckich. Kostrzewice – Olszewiznę oraz Kostrzewice - Zalasy posiadali Bogusławscy, natomiast Kostrzewice – Jadamki, Maciszewice i części Zalasów posiadali: Baliccy, Wstowscy, Chociszewscy, Pawłowscy i Żeromscy. Po śmierci Franciszka Ksawerego Bogusławskiego, syna Andrzeja i Katarzyny z Gorzyńskich, dobra w Kostrzewicach przeszły w ręce jego dzieci: Julianny Konstancji, żony komornika ziemskiego wieluńskiego Józefa Kurcewskiego, Tekli Elżbiety, zamężnej za Michałem Mokrskim, szambelanem, Maksymiliana Edwarda i Ludwika Bartłomieja Bogusławskich oraz Józefa Byszewskiego, rotmistrza wojsk koronnych, wdowca po Krystynie Bogusławskiej, córce Franciszka.
Źródła:
1. K. Chłapowski, S. Górzyński, Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, DiG, Warszawa 2006, str. 164.
2. Powiatowa Komisja Sprawiedliwości w Sieradzu, nr akt – 834, 211, 579, Arch. Państw. w Łodzi oddz. w Sieradzu.

NIWA
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. Obecnie część wsi Kije Pęczęk. Dawniej osada należąca do majątku Włocin [patrz: Włocin].
NOWA WIEŚ
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźno. W latach 1808 – 1809 dzierżawcą w Nowej Wsi był Ignacy Bogusławski, syn Jakuba i Marianny z Chodakowskich. Majątek w XIX w. należał do Rembowskich h. Ślepowron. Był tam stary dwór wzniesiony u schyłku XVIII w. Jeden z bywających tam gości tak go opisał: „...był to obszerny, niski i stary dworek, do którego wiodła kraciasta altana ociemniona jedną dużą gałęzią dzikiego wina (...) Cała przyjemność majątku w Nowej Wsi to piękny liściasty ogród, jaki rozłożył się na znacznym obszarze dookoła domu”.
Źródła:
1. Akta notarialne: notariusz w Piotrkowie Tryb., Paweł Zaleski, nr aktów z 1809 r. – 90, 91, Arch. Państw. w Piotrkowie Tryb,
2. J. Raciborski Kurier Łódzki nr 15/1925 r.
NIECHCICE
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Rozprza. W roku 1810 dzierżawcą w Niechcicach był Walenty Bogusławski, syn Jakuba i Marianny z Chodakowskich.
Źródło:
1. Akta notarialne: notariusz w Piotrkowie Tryb., Paweł Zaleski, nr aktu z 1812 r. – 94, Arch. Państw. w Piotrkowie Tryb.
NIEDZWIADY
Wieś w woj. wielkopolskim, pow. kaliskim, gminie Żelazków. Niedźwiady wchodziły w skład dóbr ziemskich Pawłówek do 1878 r. [patrz: Pawłówek].
OCHLE
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. U schyłku XVIII w. majątek był w ręku Stanisława Chrzanowskiego h. Poraj, podwojewodziego piotrkowskiego. W połowie XIX w. posesorem tych dóbr był Jan Nepomucen Bogusławski, syn Stanisława i Urszuli z Załuskowskich. W latach 80-tych XIX w. majątek był w posiadaniu Kozarskich.
Źródła: 1. Akta notarialne: notariusz w Kaliszu Z. Łopuski, nr aktu z 1866 r. – 379, Arch. Państw. w Kaliszu, 2. . K. Chłapowski, S. Górzyński, Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, DiG, Warszawa 2006, str. 182, 3. F. W. Gorjaczkowskij, Alfabetyczny spis miejscowości zamieszkałych i niezamieszkałych Guberni Piotrkowskiej, Piotrków 1881 r.
PAWŁÓWEK
Wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Blizanów. Dobra ziemskie Pawłówek (z osadą Niedźwiady) i Czajków wraz z dobrami Kokanin stanowiły jedną całość i jako majątek pojezuicki zostały nadane przywilejem Stanisława Augusta Króla Polskiego z dnia 6.10.1774 r. Stanisławowi Kwiatkowskiemu, który sprzedał je 14.4.1790 r. Józefowi Przeuskiemu herbu Sulima, gen. adjut. JKMci, miecznikowi kaliskiemu. Po śmierci Józefa Przeuskiego odziedziczył te dobra jego syn Franciszek Przeuski. Tytuł własności został ustalony w hipotece pruskiej z mocy rezygnacji z dnia 22.2.1791 r. i dekretu z dnia 8.7.1797 r. Po śmierci Franciszka Przeuskiego majątek odziedziczyły jego dwie córki, zrodzone z Ludwiki ze Starzeńskich herbu Lis: Joanna Załuskowska i Michalina Klara Franciszka Bogusławska, które dokonały podziału majątku aktem z dnia 28.7.1833 r. przed rejentem Białobrzeskim w Kaliszu. Dobra Kokanin wzięła Joanna Załuskowska a Pawłówek cz. 1, wraz z nowopowstałym folwarkiem Czajków i Niedźwiadami wzięła Michalina Bogusławska, małżonka Wojciecha Bogusławskiego, syna Maksymiliana i Faustyny z Kiedrowskich. Nowe właścicielki dóbr Pawłówek i Kokanin zobowiązały się spłacić na rzecz Funduszu Edukacyjnego sumę 20 tys. 24 rb. 12,5 kop. Nie było to jedyne obciążenie poojcowskiego majątku. Pozostałe długi sięgały niemal 50 tys. zł. pol. a do tego dochodziło obciążenie na sumę 140 tys. zł. pol., o którą toczył się proces z hr. Górowskimi. Mimo tych trudności Bogusławscy przez kolejne 22 lata gospodarowali w Pawłówku. W końcu jednak zdecydowali się sprzedać zadłużony majątek. Dobra kupił w roku 1855 Adam Węgierski za 251 tys. zł. pol. Do rąk Bogusławskich trafiło jednak zaledwie 65 tys. 252 zł. pol. w listach zastawnych Królestwa Polskiego, gdyż resztę pochłonęły długi. Po sprzedaży Pawłówka Michalina i Wojciech Bogusławscy zamieszkali w Chmielniku koło Kalisza. Z przekazów rodzinnych i aktów metrykalnych parafii w Kokaninie wiadomo, że Michalina i Wojciech Bogusławscy mieli kilkanaścioro córek – Karolinę, Józefę Eufrozynę, Zofię Katarzynę, Ludwikę Joannę, Marcjannę Ludwikę, Mariannę Eleonorę, Julię Nepomucenę, Paulinę Agnieszkę, Magdalenę Karolinę, Helenę i Marię oraz dwóch synów – Franciszka Jana Kapistrana i Władysława Wincentego.
Źródła:
1. Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rej. w Kaliszu, Księgi wieczyste hipoteczne Kokanin 513, T. I, s. 4,
2. S. Małyszko, Majątki wielkopolskie, tom VI Powiat kaliski, MNRiPR-S w Szreniawie 2000,
3. E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000, str. 38,
4. Akta metrykalne parafii w Kokaninie, lata 1822-1843, Arch. Państw. w Poznaniu.

PĘCZEK
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. Obecnie część wsi Kije Pęczęk. Dawniej osada należąca do majątku Włocin [patrz: Włocin].
PIEGONISKO
Wieś położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Brzeziny. W XIX w. wchodziła w skład majątku Stok [patrz: Stok Polski].

PORĘBY
Osada położona jest w województwie łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki. W XIX w. wchodziła w skład majątku Stok [patrz: Stok Polski].

RAKOWICE
Wieś jest położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. Dzierżawcą w Rakowicach, do czerwca 1822 r. (prawdopodobnie przez trzy lata) był Ignacy Bogusławski, syn Jakuba i Marianny z Chodakowskich.
Źródło:
1. Akta notarialne: notariusz w Warcie, Paweł Dębski, nr aktu z 1822 r. – 90, Arch. Państw. w Łodzi oddz. w Sieradzu.
SĘDZIMIROWICE
Wieś leży w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W roku 1820 dzierżawcą wsi był Stanisław Bogusławski, kapitan wojsk polskich, syn Maksymiliana i Faustyny z Kiedrowskich. W lutym tego roku Stanisław Bogusławski zawarł związek małżeński z Franciszką Orłowską, córką Andrzeja i Magdaleny z Kamieńskich. Zachował się w Sędzimirowicach parterowy dwór neoklasycystyczny z początku XIX w. z czterokolumnowym portykiem. Na szczycie portyku znajduje się rzeźba Tadeusza Kościuszki w otoczeniu postaci mitologicznych. Poniżej figura Napoleona Bonapartego.
Źródła:
1. Akta notarialne: notariusz w Kaliszu, Franciszek Nowosielski, nr aktów z 1820 r. – 47, 48, Arch. Państw. w Kaliszu,
2. A. Ruszkowski, Sieradz i okolice, Sieradz 2000, str. 193, 194.
SMASZKÓW
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W II połowie XIX w. dobra Smaszków były własnością Franciszka Bogusławskiego, chorążego wojsk koronnych, syna Andrzeja i Katarzyny z Gorzyńskich. Po śmierci chorążego majątek przeszedł, drogą spadku, na jego dzieci: Juliannę Konstancję, żonę komornika ziemskiego wieluńskiego Józefa Kurcewskiego, Teklę Elżbietę, żonę szambelana Michała Mokrskiego, Maksymiliana Edwarda i Ludwika Bartłomieja Bogusławskich oraz Józefa Byszewskiego, rotmistrza wojsk koronnych, wdowca po Krystynie Bogusławskiej, córce Franciszka. Na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielami Smaszkowa byli Kurcewscy, od których dobra nabył Stanisław Suchorski.
Źródła:1. K. Chłapowski, S. Górzyński, Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, DiG, Warszawa 2006, str. 164,
2. Powiatowa Komisja Sprawiedliwości w Sieradzu, nr akt – 834, 211, Arch. Państw. w Łodzi oddz. w Sieradzu,
3. W. Marszałek, Przez pola i lasy Wysoczyzny Złoczewskiej, [w:] Na sieradzkich szlakach nr 3/59/2000/XV, str. 24,
4. Księgi ziemskie sieradzkie 115 - wyroki sądu ziemskiego sieradzkiego z lat 1790-1792, k.204-204v.

SOKOŁÓW
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz. W II połowie XVIII w. majątek był królewszczyzną w rękach Kazimierza Albina Lenartowicza, pułkownika wojsk koronnych, konfederata barskiego oraz powstańca kościuszkowskiego, który był przywódcą wojskowym insurekcji sieradzkiej. Po nim dobra te przejął jego syn Andrzej Lenartowicz. Do Lenartowiczów, w tamtym czasie, należały sąsiednie wsie – Budziczna i Dabrowa. Kontrakt o dzierżawę tego majątku, w dniu 26 maja 1816 roku, zawarł z Andrzejem Lenartowiczem Ignacy Bogusławski, syn Jakuba i Marianny z Chodakowskich. W wyniku tego kontraktu Bogusławski wniósł Lenartowiczowi kwotę 3 tys. zł. pol. na trzy lata (do dnia 13 czerwca 1819 roku), która została rok później zapisana na jego rzecz w hipotece dóbr Dąbrowa i Budziczna. Ignacy Bogusławski dzierżawił Sokołów dwukrotnie – w 1805 r. oraz w latach 1816-1819.
Źródła:
1. Akta notarialne: notariusz w Piotrkowie Tryb., Paweł Zaleski, nr aktów z 1809 r. – 90, 91, Arch. Państw. w Piotrkowie Tryb,
2. Akta notarialne: notariusz w Sieradzu., Antoni Pstrokoński, nr aktu z 1819 r. – 102, Arch. Państw. w Łodzi oddz. w Sieradzu,
3. A. Ruszkowski, Sieradz i okolice, Sieradz 2000, str. 125,
4. Praca zbiorowa, Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789, część II, Województwo Sieradzkie, tom I, powiaty sieradzki i szadkowski, UMK w Toruniu, Toruń 2004, str. 179.
STELMACHY
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. Obecnie część wsi Kije Pęczęk. Dawniej osada należąca do majątku Włocin [patrz: Włocin].
STOK POLSKI
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W II połowie XVII w. Stok wraz z sąsiednimi Sobiesękami stanowił własność Rafała z Woli Wężykowej Wężyka herbu Wąż, miecznika dobrzyńskiego i starosty sieradzkiego a po nim jego syna Józefa. Ten, w roku 1729, wstąpił w związek małżeński z Katarzyną Gorzyńską, wdową po Andrzeju Bogusławskim, komorniku gr. sieradzkim, z którą miał syna Władysława. Z roku 1732 zachował się opis stockiego dworu, będącego w budowie, ukazujący w jak złym stanie on się wówczas znajdował – fragmenty: „... wjeżdżając do dwora ze wsi most z gruntu zły, zbudować nowy potrzeba stąd, że wielkie topielisko jest. (...) Dwór na kopcu, od lat kilku zaczęty i nie dokończony, wpół szkudłami pobity na góźdź żelazny, które goździe zupełnie do łat nie dochodzą i stąd szkudeł siła poopadało (...) Ten dwór jest bez podłóg i posowy, bez drzwi, bez pieców i kominów, bez okien i okiennic (...) Izby bardzo przyszczupłe, że i łóżko wygodnie stać nie może (...). Wystawy przed tym dworem nie masz tylko słupy wiązane stoją, bez kozłów i dachu, jako też schodów i podług nie dostaje”.
Po Wężykach, kolejnym właścicielem Stoku był kasztelan rozpierski Kazimierz Rychłowski. Za jego rządów stan dworu niewiele się poprawił – fragmenty wizji wsi Stoku z r. 1757: „Wchodząc do dworu ze wsi wrota stoczyste z dęli (...) potrzebują poprawy. Idąc od wrót dwór na kopcu na koło kanałem obwiedziony, ale zalazłym i zarosłym. Poprzez ten kanał jest mostek, stary zły zgnieły. Dwór drewniany o czterech pokojach, sionkach dwóch i kuchence w środku, pod gontami. Ten dwór lub nie stary, jednak dla złego pobudowania (...) mocno pochylił się, przez co piece i kominy pogniótł”. Po śmierci kasztelana majątek przeszedł drogą spadku na jego synów: Franciszka i Antoniego. W końcu lat 70-tych dobra te przejął ostateczne Antoni Rychłowski a po nim jego synowie Kazimierz, Alojzy i Józef. W roku 1781 bracia Rychłowscy sprzedali Stok swojemu bratu stryjecznemu Ignacemu Rychłowskiemu, który po trzech latach zbył majątek stolnikowi smoleńskiemu Marcinowi Wągrowskiemu herbu Belina. Stolnik smoleński gospodarował dobrami stockimi przeszło dwadzieścia lat. Po II rozbiorze Polski Wągrowski osadził w swych dobrach kolonistów niemieckich, zakładając tzw. Hollendry Marcinowskie, Hollendry Sobiesęckie. Wągrowski zmarł bezpotomnie w 1802 r. pozostawiając po sobie wdowę Mariannę z Zakrzewskich, od której w roku 1812 dzierżawił Stok Walenty Bogusławski, syn Jakuba i Marianny z Chodakowskich. Po Walentym dzierżawę przejął jego brat Ignacy Bogusławski. Po śmierci wdowy dobra te przeszły na bratanków stolnika – Stanisława i Marcina Andrzeja Wągrowskich. W wyniku regulacji hipoteki w 1821 r. jedynym właścicielem dóbr Stok stał się Marcin Wągrowski, a po jego śmierci w dniu 29 września 1827 r. – żona Franciszka z Rudnickich Wągrowska. Po śmierci Franciszki z Rudnickich przejął Stok jej drugi mąż Stanisław Bogusławski, kapitan wojsk polskich, syn Maksymiliana i Faustyny z Kiedrowskich. Franciszka Rudnicka była trzecią żoną Stanisława Bogusławskiego po Urszuli Załuskowskiej i Franciszce Orłowskiej. Owdowiały trzykrotnie Bogusławski wstąpił w związek małżeński po raz czwarty z Marią Miniszewską, z którą miał trzy córki: Stanisławę Konstancję, Walerię Leokadię i Marię Agatę oraz syna Józefa Wojciecha. Oprócz wyżej wymienionych dzieci Stanisław Bogusławski miał trzech synów: Konrada, asesora Sądu Policji Poprawczej w Kaliszu, Jana Nepomucena i Makarego oraz córkę Zuzannę Ziembińską. Ostatnie lata swego życia spędził w Piegonisku, osadzie należącej do majętności stockich, gdzie zmarł (22.08.1859 r.). W rękach rodziny Bogusławskich dobra stockie pozostawały do 1874 r., kiedy to Jan Niepomucen Bogusławski sprzedał je małżonkom Oppenheym. Kolejnymi właścicielami Stoku bili Nieszkowscy, następnie Meierowie i ponownie Wągrowsy. Obecnie resztówka podworska wraz ze stawami jest własnością Pani Marii z Wągrowskich Myszkowskiej, wnuczki dawnych właścicieli, która prowadzi tam gospodarstwo agroturystyczne.
Źródła: 1. W. Marszałek, Przez pola i lasy Wysoczyzny Złoczewskiej, [w:] Na sieradzkich szlakach nr 3/59/2000/XV, str. 24, 2. S. Małyszko, Majątki wielkopolskie, tom VI Powiat kaliski, MNRiPR-S w Szreniawie 2000, 3. Akta notarialne: notariusz w Kaliszu, Józef Godlewski, nr aktu z 1814 r. – 120, Arch. Państw. w Kaliszu, 4. Akta notarialne: notariusz w Piotrkowie T., Paweł Zaleski, nr aktów z 1812 r. – 94, Arch. Państw. w Piotrkowie Tryb, 5. Akta notarialne: notariusz w Sieradzu J. Sulkowski nr aktu z 1855 r. – 313, Arch. Państw. w Łodzi oddział w Sieradzu, 6. Akta Naczelnika Pow. Kaliskiego, sygnatura: 483, k. 233, 484, k. 4, 572, k. 5, 313, 315, 331, 332, 333, 334, 7. Księgi grodzkie sieradzkie, 87, k.251-252, AGAD w Warszawie, 8. PAN, Biblioteka Kórnicka, Teki Dworzaczka - materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w., 9. Akta metrykalne parafii w Wojkowie – lata1845-60, Arch. Diecezjalne we Włocławku, 10. L. Kajzer, J. Augustyniak, Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym sieradzkiego w XIII – XVII / XVIII wieku, Łódź 1986.
STRYJE PASKOWE
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. Z początkiem XVII w. dziedziczyli w Stryjach Paskowych małżonkowie – Małgorzata z Piorunowskich i Marcin Bogusławski, syn Jana i Heleny z Wolskich. 26 czerwca 1602 Marcin Bogusławski zobowiązał się wobec Anny, wdowy po zmarłym Janie Ciemińskim, że przed dniem 11 listopada 1602 stawi do akt grodzkich sieradzkich matkę, Helenę z Wolskich, wdowę po niegdyś Janie Bogusławskim dla aprobaty cesji dóbr w Stryjach Paskowych na rzecz Mikołaja Łaskawskiego. Tego dnia Bogusławski zobowiązał się również wobec Wojciecha Piorunowskiego, że zabezpieczy jego siostrze, a swojej żonie, Małgorzacie 400 zł posagu i 400 zł przywianku na połowie wszystkich posiadanych dóbr.
Źródło:
1. Księgi grodzkie sieradzkie, inskrypcje, 106, k.325v-328, AGAD w Warszawie.
SULISŁAWICE
Dzielnica Kalisza, dawniej wieś. Włączona w granice administracyjne miasta w 2000 r. Sulisławice, na przestrzeni wieków, często przechodziły z rąk do rąk. Władali nimi między innymi: Gaccy, Oszczeklińscy, Poniatowscy, Gajewscy, Sulisławscy, Dzierżanowscy, Rudniccy, Domiechowscy, Biskupscy, Linowscy, Gorzyńscy, Bogusławscy, Węgierscy, Biernaccy i Łączyńscy. W roku 1687, Stanisław Linowski herbu Pomian kupił Sulisławice i Gaj od Aleksandra Biskupskiego za 34 000 zł. pol. Po śmierci Linowskiego dobra te odziedziczył jego syn Jan Franciszek Linowski zrodzony z Urszuli Lipskiej, pisarz grodzki koniński. W roku 1700 od Jana Linowskiego nabył Sulisławice i Gaj Mikołaj Gorzyński, syn Zygmunta i Krystyny z Przyborowskich za 43 000 zł. pol. Gorzyński przejął dobra niemal w całkowitej ruinie o czym świadczy opis dworu z 1700 r. – fragment: „...dwór ratunku wielkiego potrzebuje, tak z wierzchu, jako i wewnątrz. Izba w nim jedna wielka, w niej okna złe i piec, posadzka z gliny. (...) Piekarnia także zrujnowana, pieca ani okien w izbie nie masz, komin zły, kumora zła, posowy nie masz”. W ciągu 4 lat Mikołaj Gorzyński doprowadził majątek do kwitnącego stanu. W 1704 r. w dobrach sulisławickich było 7 kmieci, 7 chałupników, rataj, owczarz, młynarz i karczmarz, którzy łącznie użytkowali 34 woły i 12 koni dworskich. Jednocześnie w samym folwarku hodowano 400 owiec, bydła rogatego przeszło 40 szt., świń blisko 20, drobiu 45 szt. Ponadto Gorzyński założył 2 sady, pasiekę na 12 uli, staw, wyremontował dwór i budynki gospodarcze w tym browar. Po śmierci Gorzyńskiego, w 1708 r., dziedziczką Sulisławic i Gaju była jego jedyna córka Katarzyna zrodzona z żony Teresy Linowskiej, (córki wspomnianych wyżej Stanisława i Urszuli Lipskiej). Majątek w tym czasie był już w opłakanym stanie, zapewne za sprawą rządów dzierżawców jak i efektów toczącej się wojny północnej. Z wizji przeprowadzonej 12 listopada 1708 r. dowiadujemy się, iż „Dwór, na którym dach wszystek zły, z grontu pobicia potrzebujący; (...) posowy na komorze i nad sienią nie masz. Okna złe, drugie gliną pozalepiane. (...) Na wsi chałup 15; cztery, w których ludzie mieszkają, 11 już pustych”. W roku 1712 Katarzyna Gorzyńska, dziedziczka Sulisławic, wstąpiła w związek małżeński z Andrzejem Bogusławskim, wówczas regentem gr. sieradzkim. Od czasu śmierci Mikołaja Gorzyńskiego majątek stale znajdował się pod zarządem wuja Katarzyny – Jana Linowskiego oraz naciota – Michała Węgierskiego (męża Petronelli z Linowskich). Jeszcze w 1723 r. Bogusławscy dzierżyli Sulisławice, kiedy dokonywali podziału tych dóbr z Linowskimi. Ostatecznie majątek trafił w ręce Michała Węgierskiego, który przekazał Bogusławskim kwotę 12 000 zł. pol. „...z dóbr Sulisławice (...) przychodzące”. Pieniądze te posłużyły Bogusławskim na wykupienie majątku Włocin w pow. sieradzkim z rąk Michała Malskiego w 1723 r. [patrz: Włocin]. Węgierscy władali Sulisławicami do końca XVIII w. Kolejnymi właścicielami byli Biernaccy. W Sulisławicach zachował się przepiękny, murowany dwór wraz z parkiem, wzniesiony przez Węgierskich w II połowie XVIII w. Dwór ten w dobie PRL został kompletnie zdewastowany. Na szczęście obecny właściciel planuje gruntowny remont budowli.
Źródła: 1. S. Małyszko, Majątki wielkopolskie, tom VI Powiat kaliski, MNRiPR-S w Szreniawie 2000, str. 221, 2. Księgi ziemskie sieradzkie, 83, k.232-234v., AGAD w Warszawie. 3. Księgi grodzkie kaliskie, relacje, nr 82, f. 1439, 1440, 1441, nr 67, f. 231, nr 61, f. 666 i 671, Arch. Państw. w Poznaniu, 4. PAN, Biblioteka Kórnicka, Teki Dworzaczka - materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w.
SZADÓW PAŃSKI
Wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Turek. W latach 1825-27 dzierżawcą majątku Szadowa Pańskiego był Stanisław Bogusławski, syn Maksymiliana i Faustyny z Kiedrowskich, kapitan byłych wojsk polskich. W roku 1825 mieszkała tam wraz z nim jego siostra, panna Joanna Bogusławska.
Źródła:
1. Akta notarialne: notariusz w Kaliszu, Franciszek Nowosielski, nr aktu z 1825 r. – 114, Arch. Państw. w Kaliszu,
2. Akta notarialne: notariusz w Warcie, Paweł Dębski, nr aktu z 1827 r. – 142, Arch. Państw. w Łodzi, oddz. w Sieradzu.

ŚWIERCZYŃSKO
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Rozprza. Dobra te niegdyś należały do wielu rodów szlacheckich, m.in. do: Glińskich, Bełchackich, Grochowalskich, Bierzyńskich, Jurzyńskich i Kobierzyckich. W roku 1791 Maksymilian Chodakowski herbu Dołęga, pułkownik wojsk koronnych nabył od szambelana Adama Kobierzyckiego majątek Świerczyńsko wraz z częścią wsi Gieski. Tam pułkownik Chodakowski wraz z żoną Zuzanną Kicińską i synem Józefem mieszkali przez sześć lat by w czerwcu 1797 r. sprzedać majątek poprzedniemu właścicielowi za 14 tys. 333 talary. Kilka lat później, w czerwcu 1803 roku, brat nieżyjącego wówczas pułkownika Maksymiliana Chodakowskiego – Piotr Chodakowski, podstarosta ostrzeszwski odkupił od Kobierzyckiego Świerczyńsko. Wówczas, pod opieką podstarosty pozostawał jego bratanek – nieletni Józef Chodakowski. Z uwagi na to, że Józef Chodakowski miał zapisaną na Świerczyńsku sumę 75 000 zł. pol. był współwłaścicielem tych dóbr. Po bezpotomnej śmierci Józefa 1/3 spadłego po nim majątku odziedziczyli jego krewni – siostra i bracia cioteczni: Anna , Ignacy, Walenty i Antoni Onufry Bogusławscy, córka i synowie Marianny z Chodakowskich i Jakuba Bogusławskiego. Bogusławscy jednak nie mogli dojść do porozumienia w kwestiach spadkowych z wujem Piotrem Chodakowskim czego efektem był kilkuletni proces zakończony kompromisem zawartym w Sądzie Pojednawczym Piotrkowskim w dniu 8 listopada 1808 r. W wyniku ugody Bogusławscy otrzymali od Chodakowskiego 13 000 zł. pol. i zrzekli się praw do należnej im części majątku Świerczyńsko.
Źródła:
1. Akta notarialne: notariusz w Piotrkowie Tryb., Paweł Zaleski, nr aktów z 1809 r. – 90, 91, z 1812 r. – 94, Arch. Państw. w Piotrkowie Tryb.,
2. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880, T. 11, str. 673.
TĄDÓW GÓRNY
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta nad zbiornikiem Jeziorsko. W II połowie XVII w. dobra Tądów były w posiadaniu Pstrokońskich herbu Budzisz i Nieradzkich herbu Korab. W Sieradzu, dnia 29 sierpnia 1671 r., Marcin Bogusławski, syn Marcina, dziedzica Wrzeszczewic i Katarzyny z Rościerskich wraz z żoną, Marianną z Rosowskich herbu Korab oraz Wojciech Nieradzki i jego żona, Zofia z Szyszeckich, właściciele Tądowa Górnego zawarli kontrakt w sprawie 3-letniej dzierżawy tych dóbr. Pomysłodawcą objęcia tej dzierżawy przez Bogusławskich był najprawdopodobniej Samuel Pstrokoński, wuj i opiekun Marianny z Rosowskich Bogusławskiej, córki Filipa i Anny z Pstrokońskich. Po wypełnieniu się kontraktu dzierżawnego Marianna i Marcin Bogusławscy powrócili do Wrzeszczewic, przejmując ojcowiznę [patrz: Wrzeszczewice].
Źródła:
1. Księgi grodzkie sieradzkie, inskrypcje, 175, k.64v-65, k.230-230v., AGAD w Warszawie,
2. PAN, Biblioteka Kórnicka, Teki Dworzaczka - materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w.
TOSIN
Wieś będąca obecnie częścią Janowa [patrz: Janów].
WIECHUCICE
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz. 10 sierpnia 1826 roku Wojciech Bogusławski, syn Maksymiliana i Faustyny z Kiedrowskich zawarł kontrakt na trzyletnią dzierżawę dóbr Wiechucice z dziedzicem Janem Bielskim. Z niewiadomych przyczyn dzierżawa została przerwana po roku. Bogusławski, ustępując z posesji, zobowiązał się zasiać tatarkę na gruncie położonym za stajnią, nad drogą na Burzenin, natomiast Jan Bielski zobowiązał się oddać Wojciechowi Bogusławskiemu pożyczoną w wyniku kontraktu dzierżawnego sumę 2000 zł. pol. w dniu 24 czerwca 1827 r. oraz sumę 1500 zł. pol. za nadwyżki w zasiewach.
Źródło:
1. Akta notarialne: notariusz w Sieradzu., Antoni Pstrokoński, nr aktu z 1827 r. – 83, Arch. Państw. w Łodzi oddz. w Sieradzu.
WILKOWICE
Wieś leży w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice, w sołectwie i parafii Tur. Wilkowice w II połowie XVIII w. były w rękach Antoniego Dzieżbickiego, podstolego inowłodzkiego. U schyłku XIX w. majątek należał do księdza Feliksa Sulimierskiego, syna płk. Sulimierskiego. Później zapisany został w spadku Annie Lochman (ur. w 1876 r.), córce Bronisławy Mazowieckiej i Józefa Lochmana. Anna była wnuczką po mieczu Józefa Lochmana i Sieroszewskiej , a po kądzieli wnuczką Chlebowskiej 1v. Mazowieckiej 2 v. pułkownikowej Sulimierskiej. W kwietniu 1893 r. wyszła za mąż za Stanisława Bogusławskiego (ur. w 1864 r.), syna Władysława i Józefy ze Skotnickich. Bogusławski od najmłodszych lat interesował się rolnictwem i hodowlą. Praktykował w różnych majątkach m. in.: w Suchej – majątku Śliwińskich, w Nowej Wsi (koło Poddębic) – majątku Skrzyńskich, administrował dobrami Tobolice. Stanisław Bogusławski był aktywnym działaczem organizacji rolniczych i samorządowych. Był założycielem „Wzorowej Wsi” z mleczarnią spółdzielczą, bankiem ludowym i spółdzielczym sklepem. Na zabezpieczenie działalności społecznikowskiej podpisał weksle, czego skutkiem, w dobie kryzysu, było zajęcie hipoteki Wilkowic. Spłaty długów dokonał syn – Tadeusz Bogusławski gospodarujący po nim w Wilkowicach. Stanisław Bogusławski zmarł w 1936 r. i pochowany został na cmentarzu w Turze koło Wilkowic. Anna z Lochmanów Bogusławska zmarła w 1953 r. i spoczęła u boku męża w grobie rodzinnym w Turze. Owocem związku małżeńskiego Anny z Lochmanów i Stanisława Bogusławskiego było ośmioro dzieci: Maria Zawadzka, Zofia Pieńkowska, Halina Kwiatkowska, Stefan, Jan, Władysław, Wojciech i Tadeusz Bogusławscy.
Dziś Wilkowice stanowią ruinę po rządach spółdzielni produkcyjnej, działającej w okresie PRL.
Źródła:
1. Materiały opracowane przez Wojciecha Bogusławskiego, prawnuka Anny i Stanisława Bogusławskich, właścicieli Wilkowic, na podstawie dokumentów z archiwum rodzinnego i przekazów ustnych,
2. K. Chłapowski, S. Górzyński, Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, DiG, Warszawa 2006, str. 95.
WŁOCIN
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. Dobra Włocin wraz z sąsiednim Grzymaczewem od wieków stanowiły jeden organizm gospodarczy. W XV w. owe majątki należały do Piotra Zajączka z Wrzący herbu Świnka a po nim do jego synów: Jakuba, Mikołaja, Jana i Łukasza. W drugiej połowie XVI w. dobra te należały do Oporowskich, Russockich, następnie Suchorzewskich, Borzysławskich i Malskich.
W sierpniu 1696 r. Michał Malski, syn Sebastiana i Anny z Komorowskich zastawił Bogusławskim swoje dobra dziedziczne – wieś Włocin i część w Grzymaczewie w następującej proporcji: Marcinowi Bogusławskiemu za 1583 zł. pol., jego synowi Andrzejowi za 500 zł. pol., dwóm pozostałym synom, Stefanowi i Stanisławowi za 5 tys. zł. pol. i córce Mariannie, żonie Szymona Zabłockiego za 500 zł. pol. Od tego momentu Bogusławscy zadomowili się we Włocinie na przeszło sto lat.
Czas upływał a Malski wciąż zadłużał własne dobra. Wreszcie, w roku 1723, „...jegomość pan Malski, dziedzic, mając na pomienionych dobrach różne ciężary, a nie mając onych sposobu uspokojenia” sprzedał Włocin, części Grzymaczewa, folwark Jaryszkowski, Chudobę, Stelmachy, Niwę, Pęczek i Kije wraz z „dworem w Włocinie, budynkami dworskiemi, owczarnią, stodołami, spichlerzami, ogrodami, łąkami, sadami, polami, (...) borami, (...) młynem i młynarzem, Chudoba nazwanym, karczmami, poddanymi obojej płci (...) i ich sprzężajami, robocizną, (...), zasiewami oboimi, (...) i przynależytościami w całej okolicy zostającymi” Andrzejowi Bogusławskiemu, komornikowi granicznemu sieradzkiemu, synowi Marcina i Marianny z Rosowskich za 20 tys. zł. pol. W tym czasie Andrzej Bogusławski był już żonaty z Katarzyną Gorzyńską, dziedziczką Sulisławic [patrz: Sulisławice], córką Mikołaja i Teresy z Linowskich. Po śmierci Andrzeja Bogusławskiego (lipiec 1729 r.), dziedzicami majątku zostały jego dzieci: Barbara, Elżbieta, żona Teodora Rembiewskiego, Franciszek Ksawery, Ignacy, ksiądz kanonik i Jakub, mąż Marianny z Chodakowskich h. Dołęga. Ostatecznie, w II połowie XVIII w. ojcowiznę skupił w swym ręku najstarszy z synów Andrzeja i Gorzyńskiej – Franciszek Ksawery Bogusławski, chorąży wojsk koronnych, asesor sejmiku sieradzkiego w 1761 r. Oprócz dóbr dziedzicznych, wszedł w posiadanie majątku Smaszków [patrz: Smaszków] i części w Kostrzewicach [patrz: Kostrzewice].
Franciszek Bogusławski wstępował w związki małżeńskie dwukrotnie – wpierw z Anną z Jankowskich, córką Jana i Barbary z Cywińskich, powtórnie z Anną z Pruszkowskich, córką Józefa i Marianny z Wolickich. Po śmierci Franciszka, w dniu 9 lutego 1796 roku, cały majątek spadł na jego dzieci: Juliannę Konstancję, żonę komornika ziemskiego wieluńskiego Józefa Kurcewskiego, Teklę Elżbietę, żonę szambelana Michała Mokrskiego, Maksymiliana Edwarda i Ludwika Bartłomieja Bogusławskich oraz Józefa Byszewskiego, rotmistrza wojsk koronnych, wdowca po Krystynie Bogusławskiej (córce Franciszka). W wyniku porozumień rodzinnych Włocin przejął Ludwik Bogusławski, który w latach 1801-1803 zaciągał pożyczki pod hipotekę rodzinnego majątku m. in. u Salomona Nathana, bankiera berlińskiego. Część długów zdołał spłacić, lecz u schyłku pierwszej dekady XIX w. zmarł, pozostawiając rodzinie Włocin i długi. Po Ludwiku we Włocinie gospodarowali przez pewien czas (około 1809 r.) małżonkowie – Salomea z Bobowskich i Antoni Onufry Bogusławski, syn Jakuba i Marianny Chodakowskiej. Nastepnie majątek przeszedł w ręce Maksymiliana Bogusławskiego, po którego śmierci stał się własnością jego dzieci, zrodzonych z Faustyny Kiedrowskiej herbu Sas – Antoniny (przyszłej żony prezydenta Kalisza Jana Opielińskiego), Joanny, Stanisława, Pacyfika i Wojciecha Bogusławskich. W roku 1817 Stanisław Bogusławski, kapitan wojsk polskich, w imieniu swoim i rodzeństwa sprzedał ojcowiznę Alojzemu Niemojewskiemu za 143 000 zł. pol. Majątek ponownie wrócił w ręce Bogusławskich za sprawą Jana Nepomucena Bogusławskiego, syna Stanisława, który kupił Włocin na publicznej licytacji w 1860 r. w Kaliszu, lecz w osiem lat później został wywłaszczony na rzecz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
We Włocinie jeszcze dziś możemy oglądać pozostałości po dawnym założeniu dworskim w postaci stawów, sadzawek i nasypów ziemnych.
Źródła: 1. Księgi grodzkie sieradzkie, inskrypcje, 195, k.91-93, ., AGAD w Warszawie, 2. Księgi ziemskie sieradzkie, 83, k.222-222v, 224a, 223, 232-234v., AGAD w Warszawie, 3. Powiatowa Komisja Sprawiedliwości w Sieradzu, nr akt – 834, 226, Arch. Państw. w Łodzi oddz. w Sieradzu, 4. Księgi Hipoteczne dóbr Włocin A i Grzymaczew A, Wydział Hipoteczny Sądu Rejonowego w Sieradzu, 5. PAN, Biblioteka Kórnicka, Teki Dworzaczka - materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w.
WOJSŁAWICE
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W połowie XV w. miejscowość stanowiła własność królewską, dzierżawioną przez Koniecpolskich. Nastepnie Wojsławice trafiły w ręce Wężyków z Woli Wężykowej herbu Wąż, którzy zbudowali tam zamek z cegły na wyspie (połowa XVI w.). Resztki murów i ceglany gruz tej budowli zachowały się do dzisiejszych czasów.
W początkach XVIII w. posiadaczem dóbr wojsławickich był Andrzej Bogusławski, syn Marcina i Marianny z Rosowskich, regent grodzki i komornik graniczny sieradzki.
W roku 1721 Bogusławski, jako były właściciel Wojsławic, procesował się z Mikołajem Przerębskim, aktualnym dziedzicem, synem zmarłego Stanisława Przerębskiego, chorążego mniejszego sieradzkiego o „...wydanie, pracowitych Tomasza, kmiecia i Marianny, małżonki oraz Adama, ka[r]czmarza, zagrodnika razem z dziećmi ich, Kurków, również Marcina Matusiaka, kmiecia i brata oraz jego siostry, Franciszka Kowala razem z żoną, Grzegorza Koperka tak samo z żoną, Piotra i Jakuba Szewców razem z żonami i dziećmi tych zagrodników i kmieci”.
W tym czasie obok Mikołaja Przerębskiego, części na Wojsławicach dziedziczyli Rzepeccy i Olszewscy oraz siostra Przerębskiego – Katarzyna, żona Aleksandra Psarskiego, stolnika chełmińskiego. Z roku 1724 pochodzi wizja części Wojsławic, w której czytamy m. in.: „Primarius dwór w którym niemasz nic y okien w iedney izbie, sad wedle rezydencyi Jegomości Pana Olszewskiego, stawy trzy zkopcem ale puste...”.
W II połowie XVIII w. majątek był w rękach Ignacego Cieleckiego herbu Zaremba, a od połowy XIX wieku do końca II wojny światowej znajdował się we władaniu Siemiątkowskich herbu Jastrzębiec. Po Siemiątkowskich zachował się tam eklektyczny pałac wraz z parkiem. Można w Wojsławicach oglądać także neoklasycystyczny dwór z I połowy XIX w.
Źródła:
1. Księgi grodzkie kaliskie, 85, f. 112, Arch. Państw. w Poznaniu,
2. A. Ruszkowski, Sieradz i okolice, Sieradz 2000, str. 229,
3. E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000, str. 95,
4. J. Augustyniak, Szesnastowieczny zameczek w Wojsławicach w świetle badań wykopaliskowych [w] Między północą a południem. Sieradzkie i wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, PSOZ Oddz. Woj. w Sieradzu, Sieradz 1993, str. 280.
WRZESZCZEWICE
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. Wrzeszczewice w II połowie XVI w. należały do Rzepiszewskich herbu Dołęga, później do Marszewskich herbu Rogala i Wężyków Widawskich herbu Wąż. W II połowie XVII w. właścicielem dóbr Wrzeszczewice był Marcin Bogusławski, syn Marcina. Jego żoną była Katarzyna z Rościerskich vel Rościeskich herbu Dołęga, z którą miał czterech synów: Jana , (ur. w 1654 r. we Wrzeszczewicach), Wojciecha, (ur. w 1657 r. we Wrzeszczewicach), Stanisława, księdza kanonika łaskiego i przemyskiego oraz Marcina, któremu przekazał majątek w dniu 16 czerwca 1671 r. Młody dziedzic Wrzeszczewic w sierpniu tego roku zastawił rodzicom za 10 tys. zł. pol. przekazane sobie uprzednio dobra i wziął od Nieradzkich w trzyletnią dzierżawę Tądów Górny [patrz: Tądów Górny]. W lipcu 1675 r. zwrócił pożyczone pieniądze i przejął Wrzeszczewice. Ojcowizną gospodarował do 1696 r., kiedy to sprzedał majątek Samuelowi Głębockiemu herbu Doliwa, wojskiemu brzeskiemu. Jeszcze tego roku wziął w zastaw za 7583 zł. pol. majątek Włocin i części w Grzymaczewie [patrz: Włocin] od Michała Malskiego herbu Nałęcz. Marcin Bogusławski zmarł ok. 1700 r. Z żony swej Marianny Rosowskiej herbu Korab, córki Filipa i Anny z Budzisz-Pstrokońskich miał czworo dzieci: Mariannę, zamężną za Szymonem Zabłockim, Stefana, Stanisława i Andrzeja, instygatora Trybunału Koronnego, regenta grodzkiego i komornika granicznego sieradzkiego.
W II połowie XVIII w. Wrzeszczewice przeszły w ręce Walewskich poprzez małżeństwo Marianny Głębockiej z Józefem Walewskim, kasztelanem łęczyckim.
Źródła:
1. Księgi grodzkie sieradzkie, inskrypcje, 175, k.64v-65, k.230-230v., 178, k.406v-409, 180, k.246v-248, 195, k.86v-99v., k.289v-290v. AGAD w Warszawie,
2. PAN, Biblioteka Kórnicka, Teki Dworzaczka - materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w.,
3. K. Chłapowski, S. Górzyński, Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, DiG, Warszawa 2006, str. 172.
ZALESIE
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W XVI w. własność Zaleskich herbu Dołęga. W II połowie XVIII w. Dobra Zalesie wraz z sasiednimi wsiami – Wolą, Zadzimiem, Otokiem i Adamkami były w rękach Kazimierza Dąmbskiego herbu Godziemba, wojewody sieradzkiego. Po śmierci wojewody majątkiem podzielili się w 1787 r. jego synowie: Jan Nepomucen, Jan Chrzciciel, Ludwik i Karol Dąmbscy. W roku 1817, dzierżawcą w Zalesiu był Stanisław Bogusławski, syn Maksymiliana i Faustyny z Kiedrowskich, kapitan wojsk polskich.
Ostatnimi właścicielami Zalesia byli Łączyńscy.
Źródła:
1. Akta notarialne: notariusz w Kaliszu, Józef Godlewski, nr aktu z 1817 r. – 315, Arch. Państw. w Kaliszu,
2. Sieradzkie znakowane szlaki turystyczne, WOIT, Sieradz 1996, str. 62,
3. K. Chłapowski, S. Górzyński, Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, DiG, Warszawa 2006, str. 88.

ZAWADKI
Obecnie, miejscowość stanowi część wsi Próchna położonej w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Wróblew. 11 września 1828 roku Mikołaj Kiedrowski herbu Sas, syn Antoniego i Apolonii z Kaczkowskich sprzedał swoje dziedziczne dobra Zawadki siostrzeńcowi, Stanisławowi Bogusławskiemu, kapitanowi wojsk polskich, synowi Maksymiliana i Faustyny z Kiedrowskich za 33 tys. zł. pol. Bogusławski był krótko właścicielem Zawadek, gdyż niespełna rok później transakcję kupna i sprzedaży tych dóbr zakwestionowali – Prakseda z Chorchowskich i Dominik małżonkowie Kosiccy ze względu na dług Kiedrowskiego (14 tys. zł. pol.) względem nich. W wyniku toczącego się procesu w tej sprawie strony doszły do ugody, w myśl której Kosiccy przejęli Zawadki zobowiązując się do spłaty zadłużenia m. in. u Julii z hr. Brandeburgów, zamężnej księżnej de Anhalt-Coethen oraz wypłacenia Bogusławskiemu należnych mu pieniędzy.
Źródło:
1. Akta notarialne: notariusz w Kaliszu, Franciszek Bajer, nr aktów z 1829 r. – 67, Arch. Państw. w Kaliszu.
ZAWADY
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 20-tych XIX w. Zawdy były własnością Wincentego Wolickiego i jego małżonki Anny z Myszkowskich. Dnia 27 czerwca 1822 roku Ignacy Bogusławski, syn Jakuba i Marianny z Chodakowskich podpisał kontrakt z Wolickimi na roczną dzierżawę tego majątku. Bogusławski gospodarował tymi dobrami zaledwie siedem tygodni gdyż zmarł po długiej chorobie w wieku 53 lat. Stało się to w dniu 20 sierpnia 1822 roku, we dworze w Zawadach, w którym mieszkał. Nie pozostawił po sobie potomstwa lecz nie żył samotnie. Jego małżonką była Wiktoria z Morawskich herbu Korab, córka Władysława i Joanny z Łempickich. Bliskie stosunki rodzinno-towarzyskie utrzymywał z Bogusławskimi bratanek Wiktorii – Teofil Morawski, członek Rządu Narodowego w czasie powstania listopadowego. Jego własnoręczny podpis, jako świadka, widnieje na akcie zgonu Ignacego Bogusławskiego.
Źródła:
1. Akta notarialne: notariusz w Warcie, Paweł Dębski, nr aktu z 1822 r. – 90, Arch. Państw. w Łodzi oddz. w Sieradzu,
2. Akta metrykalne parafii w Błaszkach: 1822 r., nr aktu – 68, Arch. Państwowe w Poznaniu..

ZAWADY (2)
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 80-tych XVIII w. majątek był w posiadaniu biskupa łuckiego. W połowie XIX w. posesorem tych dóbr był Jan Nepomucen Bogusławski, syn Stanisława i Urszuli z Załuskowskich. Bogusławscy dzierżyli te dobra jeszcze w 1881 r.
Źródła: 1. Akta notarialne: notariusz w Kaliszu Z. Łopuski, nr aktu z 1866 r. – 379, Arch. Państw. w Kaliszu, 2. . K. Chłapowski, S. Górzyński, Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, DiG, Warszawa 2006, str. 182, 3. F. W. Gorjaczkowskij, Alfabetyczny spis miejscowości zamieszkałych i niezamieszkałych Guberni Piotrkowskiej,
ŻELISŁAW
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki, w odległości ok. 2 km od Błaszek, nad rzeczką Cienią. W maju 1749 roku Tomasz Błeszyński, podkomorzy sieradzki kupił od Bartochowskich majątek Żelisław wraz z wsiami: Wójcice, Janowice, Sarny i Zaborów. Po śmierci podkomorzego w 1806 r. dobra te przeszły w ręce jego syna Ignacego Kajetana. Na początku XIX w. w Żelisławiu mieszkał, wraz z rodziną Antoni Onufry Bogusławski, syn Jakuba i Marianny z Chodakowskich, zapewne jako dzierżawca części tego majątku. Ożeniony był z Salomeą z Bobowskich, córką Franciszka i Marianny z Bielskich.
W Żelisławiu, w dniu 12 lipca zmarł Jan Bogusławski, syn Salomei i Antoniego Bogusławskich. Tam, rok później, 5 lipca przyszedł na świat ich drugi syn – Ignacy Napoleon Bogusławski, którego do chrztu trzymali Apolonia z Grodzickich i Ignacy Kajetan małżonkowie Błeszyńscy, dziedzice Żelisławia. Ignacy Napoleon Bogusławski w latach 1835-1882 był proboszczem parafii w Mierzynie, gdzie wspomagał powstańców styczniowych z okolic Rozprzy, o czym do dziś krążą opowieści wśród miejscowych. W listopadzie 1808 roku Bogusławscy nie mieszkali już w Żelisławiu. Przebywali wówczas w rodzinnym Włocinie [patrz: Włocin], który w tym czasie był własnością brata stryjecznego Antoniego – Ludwika Bogusławskiego.
Źródła:
1. Akta metrykalne parafii w Błaszkach: 1806 r., nr aktu – 44, 1807 r., nr aktu – 73, Arch. Archidjec. we Włocławku,
2. Akta metrykalne parafii w Mierzynie: 1882 r., nr aktu – 67, Arch. Państw. w Łodzi,
3. Ks. R. Tuzin, Błaszki. Wzgórze Anny, wydanie z 2000 r.,
4. R. Bogusławski, Mierzyn – z dziejów wioski i jej mieszkańców [w] Na sieradzkich Szlakach, Nr 3/83/2006/XXI.
CHRUSTY
Wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 80-tych XVIII w. majątek był w posiadaniu biskupa łuckiego. W II połowie XIX w. posesorem tych dóbr był Jan Nepomucen Bogusławski, syn Stanisława i Urszuli z Załuskowskich.
Źródła: 1. Akta notarialne: notariusz w Kaliszu Z. Łopuski, nr aktu z 1866 r. – 379, Arch. Państw. w Kaliszu, 2. . K. Chłapowski, S. Górzyński, Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, DiG, Warszawa 2006, str. 182.